Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MĘSKI ZAKŁAD

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy MĘSKI ZAKŁAD, działający pod adresem: meskizaklad.pl,
prowadzony jest przez Mikołaj Nowak, z siedzibą przy: Kopernika 36b Łódź,
działający pod numerem NIP: 9820379380, REGON: ________.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w
sklepie internetowym MĘSKI ZAKŁAD a w szczególności zasady i tryb zawierania
umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb
postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest
regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są
obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie
złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie,
klikając na stronie internetowej Sklepu meskizaklad.pl w hiperlink „Regulamin
Sklepu”. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu meskizaklad.pl
odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.
1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu
Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za
cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. DEFINICJE

Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług
Sklepu przez Klientów.

Konsument (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) – osoba fizyczna, dokonująca
umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat
(pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą
której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do
Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu
dostawy i płatności.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz
w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym
ilości nabywanych Produktów.

Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną:
meskizaklad.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy
Towary.

Sprzedawca – Mikołaj Nowak z siedzibą przy: Kopernika 36b Łódź, NIP: 9820379380,
REGON: ________ który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje
sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem,
którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za
pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza
Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: meskizaklad.pl lub e-mailowo na
adres ________, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient
jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się
przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w
zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i
zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla
wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

4. Przedsiębiorcy, uznani za tzw. Przedsiębiorców na prawach konsumenta (patrz:
definicja „Konsumenta” w niniejszym Regulaminie), zawierający umowy po 1
stycznia 2021 r.

5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na
swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się
proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się
maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna
się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni
robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 7 do 19. Zamówienia złożone
w dni robocze po godz. 19, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane
następnego dnia roboczego.

8. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest
rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego
otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta
zostanie również wysłana faktura VAT.

10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

b. Telefon – 48 733 86 36 36

11. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany
jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie,
wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji
promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

13. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza
uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje
Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie
Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody
Konsumenta.

4. REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

1. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;

2. przelewem;

3. płatność za pośrednictwem platformy PAYNOW.PL

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do
uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych,
od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest
wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy
podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu
zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

5. REKLAMACJA

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne
Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia
23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma
miejsce, gdy:
Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy,
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy
zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej
przeznaczenia;
Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby
trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w
korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego
organu.

4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się
publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu,
w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako
producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych
nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu
na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych
zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała
w chwili wydania Towaru.

7. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed
upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej
przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na
wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar
był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił
zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od
wad albo usunięcia wady.

10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady,
żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia
wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:

a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;

b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia
Zamówienia.

13. Reklamacja powinna zawierać:

a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny,
opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);

b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;

c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić
złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

14. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy
Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: Kopernika 36b Łódź.

15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu
(14) dni od dnia jej otrzymania.

16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić
wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od
dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się
dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania
odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili
otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego
odesłania.

18. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a
sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni,
uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia
się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku
Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem
dwóch (2) lat.

20. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę
gwarancji na zakupione Towary, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z
2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów
zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na
piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od
dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez
Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Kopernika 36b
Łódź.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w
którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed
jego upływem.

5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Kopernika 36b Łódź.

6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie
nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w
odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi
innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu
(patrz: definicja „Konsumenta”).

7. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego
należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do
zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów” nie
znajduje zastosowania wobec

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów
znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na
stronie internetowej Sklepu meskizaklad.pl.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń
pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej,
umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail,
umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie
Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego
Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom
uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub
miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej
części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub
bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

 

Załącznik 1: Formularz odstąpienia Konsumenta od umowy

Miasto: ___________, dnia: __________ r.

Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

Przedsiębiorca:

Nazwa: MĘSKI ZAKŁAD

Adres: ul. Kopernika 36b Łódź

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

 

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 

informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej
na:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej,
wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie:
_________________________________), którą należy przelać na następujący numer
rachunku bankowego: _________________________.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

__________________

(własnoręczny podpis)